19 december 2022

Stand van zaken ‘Vitaal, gezond en duurzaam bedrijventerrein Marslanden’

De Ondernemersclub Marslanden heeft van de gemeente een subsidie ontvangen voor het kwartiermaken om het bedrijventerrein Marslanden te versterken. Tijdens de ALV op 8 november 2022 zijn Leo Hoksbergen van Focus-Mkb en Richard Marissen van Comma en verenigingsmanager OCM aangesteld voor de gezamenlijke kwartiermakersrol.

 Wat gaat er gebeuren

Vanuit de kwartiermakersrol wordt door Leo en Richard langs twee lijnen gewerkt aan een vitaal, gezond en duurzaam bedrijventerrein: 

1.         Het samen met het bestuur van de OCM vormgeven aan een actieve ledenwerfcampagne voor de OCM om daarmee de organisatiekracht op Marslanden te versterken en op termijn toe te werken naar een zelfstandig functionerende parkmanagementorganisatie. De campagneaanpak hiervoor is reeds eerder met het bestuur besproken. Richard Marissen zal als verenigingsmanager dit traject twee jaar coördineren en begeleiden in samenwerking met de werkgroep ledenwerving.

2.         Het samen met gemeente, provincie en andere stakeholders opstellen van een ruimtelijk-economische ontwikkelingsvisie en Masterplan voor een vitaal, gezond en duurzaam bedrijventerrein Marslanden. Hierin worden de geconstateerde problemen op Marslanden ten aanzien van parkeren, (gezamenlijk) groenbeheer, verpaupering/leegstand, openbaar vervoer/fietsroutes e.d. en de opgaven ten aanzien van klimaatadaptatie en de energietransitie samen uitgewerkt. Leo Hoksbergen zal dit traject inhoudelijk coördineren en begeleiden. Waar nodig werkt hij samen met Richard en betrekt bestuur en ondernemers hierbij.

Vervolgafspraken met gemeente

Op 15 december was er een startsessie van deskundigen van de gemeente en een vertegenwoordiging van de OCM. Tijdens deze sessie zijn de kansrijke thema’s voor een nieuwe masterplan besproken.

Vanuit de startsessie zal een offerteaanvraag worden voorbereid om een deskundig bureau te selecteren die het Masterplan zal gaan opstellen. De gemeente is bereid hiervoor eveneens financiële middelen ter beschikking te stellen, zodat dit Masterplan op deskundige manier wordt uitgewerkt naar concrete projecten/businesscases om het bedrijventerrein te versterken. 

Terug