20 oktober 2021

Ontwerpbestemmingsplan Marslanden ligt ter inzage

 

[Publicatie gemeente Zwolle; 20-10-2021]  

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Marslanden met ingang van 21 oktober 2021 gedurende zes weken tot en met 1 december 2021 in het Stadskantoor (Lübeckplein 2) voor een ieder ter inzage ligt. 

Daarnaast is het plan digitaal te raadplegen. 

Het plangebied van het bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de spoorlijn Zwolle-Meppel aan de noordkant; de Ceintuurbaan, de Heinoseweg en de Kanaalweg aan de oostkant; de Sekdoornsedijk aan de zuidkant en de spoorlijn Zwolle-Almelo aan de westkant. 

Het bestemmingsplan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor bedrijventerrein Marslanden. Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Nieuwe ontwikkelingen worden in principe niet meegenomen. 

Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Afdeling Ruimtelijke Planvorming, t.a.v. E. Horsman-van Gelder, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. 

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende genoemde termijn zijn zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u voor 25 november 2021 een afspraak te maken met E. Horsman-van Gelder (tel. (038) 498 2430). 

 

Terug